Commissie van Wijzen

De Commissie van Wijzen is ingesteld op 2 november 2020 en bestaat uit:

  • De heer mr. H.F.M. (Hans) Hofhuis, oud-president van de rechtbanken Den Haag en  ‘s-Hertogenbosch en oud-vicepresident van de rechtbank Utrecht, tevens voorzitter;
  • De heer prof.dr.ir. J.G. (Jan) Rots, hoogleraar constructiemechanica aan de TU-Delft;
  • De heer drs. A.H.L.M. (Ton) van Snellenberg, programmamanager bij de gemeente Enschede en betrokken geweest bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp.

Het doel van de Commissie van Wijzen is om het college, de raad en de eigenaren te adviseren over de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van eigenaren en de gemeente, de eigendomsverhoudingen en de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en onderhoud van het wervengebied. Het advies is niet bindend, maar wel zwaarwegend.

Een paar dagen voor de instelling van Commissie van Wijzen, vond op 29 oktober 2020 een constituerend beraad plaats tussen de in te stellen Commissie van Wijzen, de gemeente en een aantal eigenaren-bewoners. Daarvan werd verslag opgemaakt.

De Commissie van Wijzen heeft de volgende opdracht gekregen en is o.a. gevraagd een reactie te geven op de volgende vraagstelling.

Op 4 december 2020 zond de Commissie van Wijzen een brief naar de eigenaren-bewoners van de kelders met de vraag welke problemen men ervaart en aan welke oplossingen wordt gedacht.

De Commissie van Wijzen heeft een werkwijze en een communicatieplan opgesteld.

In januari 2021 presenteerde de Commissie van Wijzen haar eerste voortgangsrapportage.

In februari 2021 presenteerde de Commissie van Wijzen haar tweede voortgangsrapportage.

De Commissie van Wijzen heeft de mr. H.D. Ploeger gevraagd om een advies met betrekking tot de eigendomspositie van de werfkelders.

Op 1 maart 2021 presenteerde de Commissie van Wijzen haar conceptadvies.

De Commissie van Wijzen heeft Prof. Dr. Taco Brandsen en Prof. Dr. Erwin van der Krabben gevraagd om een reflectie op het conceptadvies.

Op 12 april 2021 presenteerde de Commissie van Wijzen haar eindadvies.

Een Raadsinformatiebijeenkomst vond 18 mei 2021 plaats waarbij de Commissie van Wijzen was uitgenodigd. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst gaf de Commissie van Wijzen nadere informatie en een reactie op het raadsvoorstel met daarbij de volgende notitie.

Naar aanleiding van onduidelijkheid over de op de gewelven aangebrachte bitumenlaag zond op 25 november 2022 de Commissie van Wijzen het volgende bericht.