Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Teleurgestelde eigenaren werfkelders kritisch op herstelplan: ‘Utrecht legt financiële bal weer bij ons’

Eigenaren van werfkelders in de Utrechtse binnenstad zijn blij dat de gemeente ‘eindelijk erkent zijn burenplicht te hebben verzaakt’ bij het noodzakelijke onderhoud daarvan. Maar wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) krijgt er nog een hele kluif aan de ernstige vertrouwensbreuk met hen te herstellen.

,,Onderzoeken die zijn gedaan en verschenen rapporten waren steeds op de hand van de gemeente’’, zegt bijvoorbeeld bewoner Kees Adema van de Kromme Nieuwegracht. ,,Van onze bijdragen was nooit iets terug te vinden. We zijn keer op keer teleurgesteld en zo gaat het al jarenlang. Laten we hopen dat het dit keer anders loopt, maar we zien toch weer dat de gemeente de financiële bal toespeelt aan ons bewoners.’’

Diepeveen kwam vrijdag met een uitgebreid herstelplan voor het monumentale wervengebied. Dat richt zich de eerstkomende drie jaar op de meest urgente herstelwerkzaamheden in de binnenstad. Daarmee is 48 miljoen euro gemoeid. Het gaat concreet om werkzaamheden op acht plekken langs de Oudegracht en twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. De wethouder wil daarnaast extra maatregelen nemen om te zwaar verkeer te weren, zoals camera’s, extra breedtebeperkingen en handhaving.

Waterdicht maken

Het wervengebied is 900 jaar oud en de wal- en kluismuren verkeren veelal in erbarmelijke staat. Alle schade herstellen gaat zeker dertig jaar duren en kost minimaal 450 miljoen euro. Over de vraag wie er voor deze kosten moet opdraaien zijn de meeste bewoners duidelijk: zij niet. Zéker niet diegenen die in het verleden al voor duizenden euro’s hebben gespendeerd aan het waterdicht maken van hun kelders die nu opnieuw beginnen te lekken – mogelijk als gevolg van het zware verkeer dat nog steeds wordt toegelaten. Zoals Ronald van der Krogt aan de Kromme Nieuwgracht: ,,De gemeente begint over een fifty-fifty verdeling van kosten voor het waterdicht maken. Maar bij ons zal de verdeling nul tegen honderd zijn; nul voor ons en honderd voor de gemeente.’’

Een paar maanden geleden schortte het Comité Werfkelders Oudegracht de samenwerking met de gemeente nog op vanwege ‘de vele blunders en manipulaties van gemeentelijke ambtenaren’. Woordvoerder Maarten van der Oever zegt nu blij te zijn met de toegestoken hand van Diepeveen. ,,Het is een doorbraak dat de gemeente eindelijk erkent dat ze het niet goed heeft gedaan in het verleden en dat er een samenhangende visie nodig is voor de toekomst. Eentje die alleen maar succes kan hebben als er intensief en goed wordt samengewerkt met de keldereigenaren en ondernemers in de binnenstad.’’

Kop van Jut

Ook Van der Oever plaatst grote vraagtekens bij de fifty-fifty-passage: ,,Zo’n algemene regel kun je niet opstellen, op z’n minst moet je situaties van geval tot geval bekijken.’’ Hij ziet ook weinig heil in de aanstelling van een ‘deskundige functionaris’ die moet bemiddelen in geval van schades: ,,Binnen de kortste keren is zo iemand kop van Jut.’’ Van der Oever bepleit een brede vereniging van keldereigenaren, die als spreekbuis zitting kan nemen in een stichting die zich ontfermt over de werven. ,,Dáár moet het vertrouwen herwonnen worden en dat zal niet meevallen.’’

Diepeveen komt met zijn plan van aanpak nadat een commissie van wijzen snoeihard oordeelde over het gemeentelijk beleid. De commissie stelde onder meer vast dat laksheid vanuit de gemeente er debet aan is dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Die zijn mede veroorzaakt door het zware vrachtverkeer dat over de grachten reed zonder dat er afdoende werd gehandhaafd. Over schade door te zwaar verkeer zegt Diepeveen nu: ,,We zien in dat we eerder en meer maatregelen hadden kunnen nemen om zwaar verkeer te weren en de fundering van wal- en kluismuren te stabiliseren. We zijn bereid het herstel van de schade door zwaar verkeer te betalen.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Telegraaf: Half miljard voor herstel werven Utrecht: grote zoektocht naar ’spookkelders’

Wie als toerist naar Utrecht gaat zal waarschijnlijk twee dingen zeker bezoeken: De Domtoren en de gezellige terrasjes op de werven aan het water van de Oudegracht. De kans is echter groot dat er vooral steigers te zien zijn. De kosten om de historische binnenstad de komende dertig jaar te restaureren worden geraamd op een bedrag tussen de 450 en 550 miljoen.

De komende drie jaar wordt er alvast 48 miljoen gereserveerd.

Het complete wervengebied wordt grondig aangepakt, om te voorkomen dat de historische werfkelders en bijbehorende muren in Utrecht vergaan of zelfs instorten. Daarnaast gaat er actief gezocht worden naar spookkelders en de rechtmatige eigenaars ervan.

De Middeleeuwse kelders waren vroeger steegjes of opslagplaatsen voor brouwerijen, handelaren en rijke bewoners van de herenhuizen aan de Oudegracht, Nieuwegracht en andere wateren in de Utrechtse binnenstad.

900 kelders

De middeleeuwse kelders aan de Oudegracht zijn vaak in handen van restaurants. Wat weinig mensen weten is dat de bijzondere kelders door de gehele binnenstad voorkomen. Onlangs bleek dat er in de stad een groot aantal spookkelders is. Deze verborgen ruimtes kwamen aan het licht toen een document uit 1913 in de archieven werd gevonden waarin werd gesproken van meer dan 900 kelders, veel meer dan waar de gemeente van afwist.

Wethouder Kees Diepeveen: „We zijn op zoek gegaan met grondradars en duikers in de gracht en hebben gesproken met bewoners. Daaruit bleek dat sommige kelders inmiddels zijn volgestort, maar er kwamen ook leegstaande kelders aan het licht.” De gemeente werkt hard aan een openbaar Wervenkadaster. Duidelijk is dat 32 werfkelders in handen van de gemeente zijn en van wie de spookkelders zijn, moet nog blijken. Vaak lopen de ruimtes onder verschillende huizen door en is niet duidelijk wie aanspraak maakt op het eigendom of voor de kosten opdraait. Want een groot probleem is dat deze ruimtes niet onderhouden zijn.

Koud en nat

De kelders die wel in bezit zijn van eigenaren, zorgen ook voor zorgen. Veelal zijn de ruimtes koud, nat en kan er niet geventileerd worden. Ondertussen worden ze wel steeds populairder als woonruimte of gebruikt voor verhuur aan toeristen. Diepeveen: „De kelders zijn hier oorspronkelijk niet voor aangelegd. Ze kunnen waterdicht gemaakt worden, waardoor er geen aantasting meer is van het historisch erfgoed. Een stap verder gaat het helemaal vochtvrij maken, waarbij je een prettige leefomgeving creëert. Daarover gaan we in gesprek met bewoners en we kijken per locatie wat er gedaan moet worden.” De gemeente gaat experts inhuren die de eigenaren kunnen adviseren. De uiteindelijke kosten voor het waterdicht maken van de kelders worden waarschijnlijk 50/50 verdeeld.

De zogeheten unieke wal- en kluismuren zijn de gemeente al minstens tien jaar een blok aan het been. Het ooit ingenieuze stelsel in de oude stad blijkt niet bestand tegen de moderne tijd. Een waslijst aan problemen is aan het licht gekomen. Schade ontstaat vaak door een combinatie van verschillende factoren zoals veroudering, vocht, aanleg van kabels en leidingen, doorbraak van muren die de constructie aantasten en wisseling in grondwaterstanden.

Trillingen zwaar verkeer

In het gebied zijn vrachtwagens al niet meer welkom omdat de werven ook last hebben van trillingen die het zware verkeer veroorzaakt. Bewoners kunnen nog wel een ontheffing krijgen bij een verhuizing, ook blijven essentiële bevoorradingsroutes open.

Het grootste deel van het budget voor de komende drie jaar is al gereserveerd, de gemeenteraad moet nog instemmen met het vrijmaken van 9,4 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud en herstel komen van de gemeente, eigenaren en subsidies. Daarbij probeert Utrecht ook Europese subsidie te krijgen voor het Rijksbeschermde Monumentale Stadsgezicht.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Nieuw megaproject in Utrecht: half miljard euro voor herstel wervengebied

UTrecht staat aan de vooravond van een nieuw megaproject. Het historische wervengebied moet de komende dertig jaar volledig aangepakt worden en daar is tussen 450 en 550 miljoen euro voor nodig. De afgelopen jaren is er al zo’n 50 miljoen euro uitgegeven aan het erfgoed, maar na kritiek op de werkwijze van de gemeente is het project nu uitgebreid.  

De Utrechtse werven zijn uniek. Nergens in de wereld in zijn de grachten zo opgebouwd als in onze stad. Het erfgoed moet behouden blijven en daar wordt al jaren aan gewerkt met het project wal- en kluismuren. Die werkzaamheden zijn in de stad elke dag te zien, nu wordt er bijvoorbeeld gewerkt in de buurt van de Vismarkt.

Maar er is een probleem, het project liep uit de hand; de kosten lagen flink hoger en het werk bleek veel meer te zijn. Daarbij speelden er ook steeds meer problemen op bij werfkelders en andere aanliggende bouwwerken. In de honderden jaren dat het erfgoed bestaat is er veel schade ontstaan. Er werd in 2019 op de rem getrapt en er kwam een onderzoek naar de werkwijze binnen het project.

De conclusies waren hard en vatten het falen van het project samen in drie oorzaken: het stelselmatig onderschatten van de complexiteit van het werk, het projectmanagement was niet op orde en verbetermaatregelen werden niet goed uitgevoerd en geëvalueerd.

Nieuw plan

Sindsdien is gewerkt aan een nieuw plan. Er werd een commissie van wijzen aangesteld, die onder meer signaleerden dat er een gebrek aan vertrouwen is van keldereigenaren in de gemeente. Er werd gesproken over een ‘vergeten burenplicht’, omdat de gemeente een afhoudende opstelling aannam.

Er is besloten om het project veel groter te maken. Niet alleen de wal- en kluismuren worden aangepakt, ook de aangrenzende werfkelders en andere bouwwerken. Alles om ervoor te zorgen dat het erfgoed behouden blijft.

Er ligt nu een plan voor de komende drie jaar, en een toekomstbeeld voor de komende dertig jaar. De komende jaren wordt er alles aangedaan om de meest urgente problemen aan te pakken. Daar is 48 miljoen euro voor nodig. De komende dertig jaar moet echt alles aangepakt worden, daar is volgens een grove schatting van de gemeente tussen de 450 en 550 miljoen euro nodig. Een deel van die kosten komt voor rekening van de eigenaren van werfkelders.

De komende drie jaar

Er is uitgezocht wat er de komende drie jaar moet gebeuren. Het gaat om herstelwerkzaamheden op acht plekken langs de Oudegracht en twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. En om de extra maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer, zoals met camera’s (vergelijkbaar met de milieuzone), extra breedtebeperkingen en handhaving. Het interventieteam dat handelt bij acute situaties blijft bestaan, zodat er waar nodig direct actie kan worden ondernomen. Ook komt er een wervenmeester die het aanspreekpunt is voor betrokkenen.

De komende dertig jaar

Het plan voor de komende dertig jaar is veel breder dan het eerdere project wal- en kluismuren en pakt alle onderdelen in samenhang aan. Dus niet alleen de wal- en kluismuren, maar alles wat ‘van gevel tot gevel’ van belang is voor behoud van erfgoed voor de komende dertig jaar. Daaronder valt onder meer de uitbreiding van de aanpak met het herstel van de Plompetorengracht en Drift, herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer. Als het werk over dertig jaar klaar is, hebben de wal- en kluismuren en de kelders voor honderd jaar geen groot onderhoud meer nodig.

Kosten

De kosten van 450 en 550 miljoen zijn een grove schatting en er is nog geen budget voor. Een deel van die kosten zal ook opgehoest moeten worden door de eigenaren van de werfkelders. Hoeveel dat is, is nog niet bekend.

De hele verhouding en samenhang tussen alle onderdelen van het project en de verschillende eigenaren is een flinke uitdaging. De gemeente is bijvoorbeeld eigenaar van wegen, werven, kades, bruggen, bomen en wal- en kluismuren. De werfkelders behoren weer toe aan de eigenaren en de daarmee verbonden grachtenpanden. De gemeente en de eigenaren moeten wel goed samenwerken om het project succesvol te laten verlopen. Daar kan natuurlijk discussie over ontstaan, wie verantwoordelijk is voor welke schade en wie de kosten daarvoor moet betalen.

De gemeente laat in ieder geval weten dat ze – net als de commissie van wijzen –  van mening is dat de kosten voor het waterdicht maken van de kelders 50/50 gedeeld moeten worden met de eigenaren. Overigens neemt de gemeente de volledige kosten van deskundigen op zich, die op voorhand onderzoek moeten doen naar de schade en schadeherstel. Maar de kosten van herstel is juridisch complex, zo schrijft de gemeente zelf ook. Ook zijn alle gevolgen nu gewoonweg nog niet te overzien.

Het plan is om een stichting op te richten waar de gemeente samen met de eigenaren in gaat zitten. Die stichting is opdrachtgever voor het herstel van de kelders.

Reactie wethouder

Wethouder Kees Diepeveen is blij met het plan dat er nu ligt. “Het is onze oude binnenstad die we met z’n allen willen behouden. De komende drie jaar leggen we de prioriteit bij de urgente zaken.” Volgens de wethouder is het verstandig dat het project veel breder is geworden. “We gaan echt van gevel-tot-gevel alles aanpakken. Het totaal van bruggen, werven, wegen en kelders moet meegenomen worden. De complexiteit zit hem in de samenhang, maar die samenhang is nodig om het erfgoed voor Utrecht te behouden.

Diepeveen vervolgt: “Het werk is over drie jaar natuurlijk niet klaar dus we kijken echt naar de toekomst. De komende dertig jaar zal er aan gewerkt worden.” Diepeveen noemt het totaalbedrag dan ook een grove berekening. “We gaan aan de slag met alles wat we nu weten en zullen steeds de nieuwe inzichten in de plannen betrekken. Het voorstel aan de raad is om een vierjarenuitvoeringsplan te maken en dat aan het eind van ieder jaar met een jaar uit te breiden, zodat nauwkeurig in beeld blijft wat er waar en wanneer moet gebeuren en hoeveel dat kost.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Hoofdpijndossier: minimaal 450 miljoen euro nodig voor herstel Utrechts wervengebied

Met een megaplan voor de aanpak van het 900 jaar oude wervengebied in de historische binnenstad van Utrecht hoopt de gemeente de erbarmelijke staat van de wal- en kluismuren onder controle te krijgen. Het complete project gaat zo’n dertig jaar duren. De totale kosten voor de gemeente en keldereigenaren wordt geschat tussen de 450 en 550 miljoen euro.

Het herstel van het erfgoed is al jaren een hoofdpijndossier. Rotte plekken, verzakkingen, scheuren in muren, de problemen zijn niet nieuw. Zou er niets aan gedaan worden, dan zouden de middeleeuwse kelders en werven letterlijk instorten. Om dit horrorscenario te voorkomen, werkt de gemeente al sinds 2013 met man en macht aan het herstel van het erfgoed. Maar de ene tegenslag was nog niet opgelost of de volgende diende zich alweer aan: verzakkingen, muren die slechter bleken dan gedacht en vooral ook: de kosten die almaar opliepen. 

In 2019 werd het project dan ook grotendeels stilgelegd. Het ingenieursbureau AnteaGroup onderzocht het project en velde na maanden een snoeihard oordeel: Utrecht heeft het herstel van de kademuren ernstig onderschat. Het projectmanagement was bovendien niet op orde en verbetermaatregelen werden niet goed uitgevoerd en geëvalueerd ,,Pas gaandeweg het project is een goed besef ontstaan van de complexiteit van het project en de onzekerheden die op het project van invloed zijn.’’ Een stevige koerswijziging bleek nodig.   

Meest urgente werkzaamheden

Het wachten was dan ook op een nieuw plan van aanpak dat vrijdagmorgen door wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, openbare ruimte) werd gepresenteerd. Het plan brengt in beeld wat er de komende dertig jaar voor nodig is om het wervencomplex voor de toekomst te bewaren. Het plan richt zich op veiligheid, erfgoed en gebruik. Daarmee is de aanpak veel breder dan het eerdere project wal- en kluismuren. Zo worden de Plompetorengracht, de Drift, het herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer erbij betrokken.

Utrecht wil de komende drie jaar eerst met de meest urgente herstelwerkzaamheden in de binnenstad beginnen. Het gaat dan om werkzaamheden op acht plekken langs de Oudegracht en twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. De stad wil daarnaast extra maatregelen nemen om te zwaar verkeer te weren, zoals camera’s, extra breedtebeperkingen en handhaving. Ook blijft het interventieteam, dat handelt bij acute situaties, intact, zodat waar nodig direct actie kan worden ondernomen. De kosten hiervan zijn 48 miljoen euro. 

Samenwerken heeft topprioriteit

Aan het projectplan is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. ,,Dit laat zien dat het gebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht.’’ Het gaat in totaal om 1,1 van in totaal 1,3 kilometer aan kluismuren waar nog aan gewerkt moet worden. Bij de walmuren gaat het om 0,9 kilometer van in totaal 4 kilometer. ,,Er is nauwe verwevenheid tussen verschillende onderdelen, zoals muren, kelders, water en wegen en daarmee dus tussen eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Het is wat ons betreft topprioriteit om goed samen te werken met eigenaren, bewoners en ondernemers om ons historische erfgoed te behouden en versterken.’’ 

De gemeente wil een handreiking doen naar keldereigenaren. Deze eigenaren voelden zich de afgelopen jaren door de gemeente op tal van punten in de steek gelaten, onder meer door schade vanwege zwaar verkeer dat over de grachten kon blijven rijden. Bewoners aan de Kromme Nieuwegracht zeiden onlangs nog het vertrouwen op in de gemeente, ook bewoners aan Oudegracht waren boos. ,,Dit kunnen we alleen maar erkennen, we zijn als gemeente te afhoudend geweest’’, zegt Diepeveen. Hij is vastbesloten daar nu verandering in te brengen.  

Zo stelt Utrecht voor een door de eigenaren en de gemeente gezamenlijk aangewezen deskundige de oorzaken van eventuele schade aan kelders te laten vaststellen. De kosten voor dat onderzoek zal de gemeente op zich nemen. ,,Het doel is om met elkaar tot een zo eenvoudig en eerlijk mogelijke kostenverdeling te komen.’’ Een commissie van wijzen, die het college adviseert over de aanpak, stelt voor om de kosten voor het waterdicht maken van de kelders fifty-fifty te verdelen tussen gemeente en eigenaren. ,,Daar staan wij positief tegenover.’’

Wervenmeester

Ook is de gemeente van plan om een onafhankelijke derde in te schakelen om afspraken te maken tussen keldereigenaren en de gemeente over de samenwerking. Daarnaast wordt een advies van de commissie overgenomen om gezamenlijk opdrachtgever te worden voor het herstel van de kelders, ‘zodat sprake is van een gelijkwaardige positie’. Verder komt er op advies van de commissie opnieuw een wervenmeester, bij wie bewoners terecht kunnen met al hun vragen en meldingen over het wervengebied. 

Over de eventuele schade die is ontstaan door te zwaar verkeer stelt de wethouder: ,,We zien nu in dat we eerder en meer maatregelen hadden kunnen nemen om zwaar verkeer te weren en de fundering van wal- en kluismuren te stabiliseren. We trekken ons dat aan. We zijn bereid het herstel van de schade door zwaar verkeer te betalen.” De gemeente organiseert eind mei online bijeenkomsten met keldereigenaren, bewoners en ondernemers om in gesprek te gaan over de aanpak, het gezamenlijk opdrachtgeverschap en de samenwerking.

Als het werk over zo’n dertig jaar klaar is, dan zou het erfgoed er weer zo’n 100 jaar tegenaan moeten kunnen, maar er blijft dan wel altijd beheer en onderhoud nodig. De afgelopen jaren is er al een kleine 70 miljoen euro aan het herstel geïnvesteerd. Diepeveen erkent dat er nog veel werk ligt, maar hij denkt dat de gemeente het aankan. ,,We gaan het in partjes hakken. Nu kiezen we voor een driejarig plan, daarna moet het om vierjarenplannen gaan en dat aan het eind van ieder jaar met een jaar uit te breiden, zodat nauwkeurig in beeld blijft wat er waar en wanneer moet gebeuren en hoeveel dat kost.’’  

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

RTV Utrecht: Aanpak wervenstelsel gaat gemeente Utrecht en eigenaren honderden miljoenen kosten

De gemeente Utrecht wil een intensieve samenwerking aangaan met de eigenaren van de werfkelders in de binnenstad om zo het wervenstelsel langdurig te onderhouden. Die aanpak gaat de gemeente en de eigenaren de komende 30 jaar honderden miljoenen euro kosten. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt.

In totaal schat Utrecht dat het herstel van het wervenstelsel zo’n 450 tot 550 miljoen euro kost in de komende 30 jaar. De komende 3 jaar is eerst 48 miljoen euro nodig om de schade aan de werfkelders aan te pakken. Dat is ruim 9 miljoen meer dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens wethouder Diepeveen is dat bedrag hard nodig. “We willen de meest urgente stukken aanpakken, zoals 8 op de Oudegracht en 2 op de Kromme Nieuwegracht. Die samenhangende aanpak van gevel naar gevel vraagt ook dat waar dat nodig is, we de kelders gelijk meenemen.”

Volgens de gemeente is een intensieve samenwerking met de eigenaren nodig, omdat de gemeente zelf slechts 32 kelders beheert. De rest is in handen van bewoners, bedrijven en andere organisaties.

Vertrouwen
Het wervenstelsel met de kelders en de werfmuren is op sommige plekken in zeer slechte staat. Al jaren is de gemeente bezig om te onderzoeken wat er nou precies nodig is voor het herstel. Het overleg hierover met particuliere eigenaren verloopt moeizaam zeker als het gaat om wie nou verantwoordelijk is voor de kosten. Veel werfkelders zijn beschadigd door het zware verkeer dat over de grachten rijdt. Wethouder Diepeveen: “We erkennen ook dat we eerder hadden moeten ingrijpen.” De wethouder doelt hiermee op het vrachtwagenverbod waar niet iedereen zich aan houdt. Volgens de wethouder zijn er behoorlijk wat veelplegers.

Doordat er niet is opgetreden tegen het zware verkeer hebben de bewoners aan de grachten het vertrouwen in de gemeente verloren blijkt tijdens bewonersbijeenkomsten over het wervenstelsel. En dat wil Diepeveen nu terugwinnen. “We gaan tegemoet komen aan de eigenaar door te zeggen ‘We gaan jullie niet opzadelen met onderzoeken die nodig zijn. Die nemen wij voor onze rekening, maar wel in gezamenlijk opdrachtgeverschap. Door te zeggen dat bij het waterdicht maken we als vuistregel een 50-50 verdeling hanteren voor gemeente en eigenaar. En waar schade veroorzaakt is door het verkeer gaan wij dat voor onze rekening nemen.”

Handhaving
Het geld dat wordt vrijgemaakt voor het herstel van de werven gaat niet alleen naar het onderhoud, maar ook naar handhaving van het vrachtwagenverbod. Er komen camera’s om de pakkans te vergroten van overtreders, er komen meer handhavers en extra afsluitingen voor vrachtwagens. En als iemand alsnog een ontheffing wil voor het gebied zal de gemeente goed overleg voeren over hoe dat dan gaat gebeuren om te voorkomen dat er alsnog te zware vrachtwagens in het gebied komen.

De gemeente volgt op veel punten de Commissie van Wijzen die onlangs advies heeft uitgebracht over de aanpak. Zo komt er bijvoorbeeld ook nog een wervenmeester wat de commissie ook heeft voorgesteld.
De wethouder houdt wel rekening met juridische procedures. “Wij proberen door het zo eenvoudig en zo eerlijk mogelijk allemaal te doen dat we de hoeveelheid juridische procedures zoveel mogelijk beperken, maar we kunnen het nooit uitsluiten.”

Tijdens het onderzoek zijn veel zogenoemde ‘spookkelders’ ontdekt waarvan de eigenaar onbekend is. Nog niet alle eigenaren zijn dus in beeld en mogelijk willen sommige eigenaren van kelders niet meewerken. Wethouder Diepeveen: “We kunnen niemand dwingen akkoord te gaan met de samenwerking, maar we doen wel een beroep op het gezonde verstand en het gevoel van verantwoordelijkheid voor ons prachtige beschermde stadsgezicht.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:


Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Werkzaamheden begonnen om walmuur Oudegracht tijdelijk te stabiliseren

Een aannemer is begonnen met het plaatsen van damwanden om de walmuur tussen de Stadhuisbrug en Bezembrug in Utrecht te stabiliseren. Bij een eerdere inspectie bleek dat de walmuur in slechte staat is en dat er daarom noodmaatregelen nodig zijn.

De walmuur wordt gestabiliseerd door het plaatsen van een damwand. Tussen de damwand en de oude walmuur wordt de ruimte opgevuld met zand. Hier bovenop wordt tijdelijk bestrating aangebracht. Zo wordt de werf tijdelijk ongeveer 1 meter breder. De werf krijg na de definitieve herstelwerkzaamheden zijn oorspronkelijke vorm terug.

Het plaatsen van de damwand is naar verwachting begin mei klaar. Daarna vinden nog werkzaamheden op de werf plaats om de tijdelijke bestrating erin te leggen.

De waterfietsen die normaal verhuurd worden vanaf deze locatie verplaatsen tijdelijk naar andere stukken kades. Vrijdagmiddag werden de waterfietsen overigens vooral gebruikt om een broodje te eten in de zon als tijdelijk terras.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

RTV Utrecht: Boze bewoners Kromme Nieuwegracht zijn gemeente Utrecht even zat

Bewoners van de Kromme Nieuwegracht in Utrecht hebben voorlopig geen zin meer in overleg met de gemeente. Ze voelen zich geschoffeerd door ambtenaren en wethouder Kees Diepeveen, die volgens hen hun adviezen volstrekt negeren.

De binnenstadbewoners maken zich al jaren zorgen over de verkeersveiligheid en hun kwetsbare werfkelders. Ze zeggen dat de drukte op straat schade aan de eeuwenoude gewelven eronder veroorzaakt. Op uitnodiging van de gemeente Utrecht kwamen ze begin dit jaar met een voorstel om de situatie op de Kromme Nieuwegracht te verbeteren.

Woede
Het antwoord dat de gemeente in maart stuurde heeft de woede van de bewoners gewekt. “Ons wordt te verstaan gegeven dat Utrecht de laatste jaren nu eenmaal flink is gegroeid en het verkeersaanbod nu eenmaal is veranderd, waardoor de druk op de binnenstad is vergroot en het verkeersaanbod is toegenomen”, schrijven zes van hen in een boze brief aan het college. De brief is ook aan de gemeenteraad en andere buurtcomités in de binnenstad gestuurd.

Maar volgens de briefschrijvers heeft de gemeente Utrecht intussen nog niets met hun suggesties gedaan. Ook wil de gemeente niet toegeven dat de scheuren in hun werfkelders worden veroorzaakt door het verkeer op de gracht, zoals zij stellen. Zonder op de zorgen van de bewoners in te gaan zou de gemeente vooral hebben verklaard dat het lastig is om foutparkeren en problemen bij het laden en lossen aan te pakken. Handhaven van eenrichtingsverkeer en tegengaan van te zwaar verkeer over de gracht zou al helemaal geen prioriteit hebben.

Drukker op Kromme Nieuwegracht
Bovendien maken de bewoners uit het antwoord van de ambtenaren op dat het juist weleens drukker kan worden op de Kromme Nieuwegracht door andere plannen van de gemeente. “Onze grote vrees dat het parkeervrij en autovrij maken van delen van de binnenstad, bijvoorbeeld het Janskerkhof, tot meer verkeersbewegingen over onze kwetsbare gracht gaat leiden, kan dus zomaar bewaarheid worden.”

De zes bewoners leggen in de brief ook uit waarom ze een maandelijkse bijeenkomst met ambtenaren hebben afgezegd. “Wij zien de zin van verder praten en overleggen eerlijk gezegd niet meer in. Iedere keer dat we denken dat we stappen vooruit kunnen zetten, blijkt het tegenovergestelde.”

Afgeserveerd en geschoffeerd
De grachtbewoners voelen zich niet serieus genomen en zijn beledigd. “Wij worden enerzijds als bewoners uitgedaagd en gestimuleerd om mee te denken met oplossingen en alternatieven voor onze kwetsbare gracht en kelders, maar worden keer op keer afgeserveerd en geschoffeerd. Dit past in een beeld en een bestuurscultuur van een overheid die er niet is voor haar burgers, maar die burgers wantrouwt en niet wil betrekken.”

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht laat in een reactie aan RTV Utrecht weten: “We vinden het jammer dat bewoners het zo ervaren. Wij hebben al langer intensief contact met bewoners over verschillende onderwerpen en blijven ook in de toekomst graag met elkaar in gesprek.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Gemeente Utrecht diep door het stof om werfkelder-affaire

De gemeente Utrecht erkent dat de aanpak om de werfkelders in de binnenstad te herstellen is onderschat. Tegelijkertijd zijn er inmiddels maatregelen genomen om nieuwe verzakkingen en scheurvormingen te voorkomen.

Sinds 1 maart is er extra handhaving. Ook is er een vrachtwagenverbod ingesteld en gelden er breedtebeperkingen. Daarnaast is er een interventieteam ingesteld dat ingrijpt als er onveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld als er tijdens de lopende onderzoeken een onstabiele kelder wordt aangetroffen.

Laksheid

Dat zegt verantwoordelijk wethouder Kees Diepeveen in een reactie op de keiharde conclusies van een onafhankelijke Commissie van Wijzen (CvW) die stelt dat laksheid vanuit de gemeente er debet aan is dat er op verschillende plekken gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Mede veroorzaakt door te zwaar vrachtverkeer dat over de grachten reed zonder dat er afdoende gehandhaafd werd. 

Diepeveen zegt dat de gemeente ‘de bescherming van het erfgoed van onze binnenstad, onze werven en kelders zeer serieus neemt’. ,,Daarom hebben wij medio 2019 stevig ingegrepen door de lopende herstelwerkzaamheden stop te zetten en een onderzoek te starten. Daaruit bleek dat het project stelselmatig is onderschat en dat er beter samengewerkt moest worden tussen eigenaren en de gemeente Utrecht. Ik ben blij dat dit belangwekkende advies (van de Commissie van Wijzen, red.) er nu ligt. We gaan er binnenkort over in gesprek, allereerst met de commissie en vervolgens met bewoners.’’

Lange adem

Hij wil er alles aan doen om het vertrouwen van de eigenaren van werfkelders terug te winnen. ,,We zien heel betrokken bewoners. Dat we blijven samenwerken met elkaar is heel belangrijk. Het is een complex project en er is dan ook een lange adem voor nodig om met elkaar tot goede en blijvende oplossingen te komen.’’

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Commissie trekt pittige conclusie in rapport over wervengebied: Opstelling van gemeente zorgt voor gebrek aan vertrouwen

De Commissie van Wijzen, die de gemeente en keldereigenaren adviseert over de aanpak van het wervengebied, trekt in het rapport met de naam De Vergeten Burenplicht harde conclusies over de manier waarop de gemeente Utrecht zich binnen het project opstelt. De commissie ziet een groot gebrek aan vertrouwen van de werfkeldereigenaren in de gemeente.

Het Utrechtse wervengebied, en dan vooral het behoud en onderhoud ervan, zorgt al jaren voor talrijke problemen. De gemeente wil het wervengebied goed beschermen en daarvoor moet het compleet worden aangepakt, samen met alle eigenaren en beheerders.

De Commissie van Wijzen heeft de opdracht gekregen om de keldereigenaren en de gemeente te adviseren over de aanpak. Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, over de eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

Eigenaren en de gemeente kunnen hun vragen, praktijkvoorbeelden, belangen en zorgen met de commissie delen, zodat de commissie in algemene zin kan adviseren. Over individuele gevallen wordt niet geadviseerd. De commissie is gevraagd het advies komend voorjaar uit te brengen. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe plan voor het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

Gebrek aan vertrouwen

De conclusies die de commissie in haar rapport trekt, zijn niet mals. Volgens de commissie is er een gebrek aan vertrouwen van de eigenaren in de gemeente. Dat gebrek heeft verschillende oorzaken.

“De handhaving op de aslastbeperking schiet tekort, ondanks soms dagelijkse meldingen van bijvoorbeeld te zwaar verkeer”, schrijft de commissie in het rapport. Dat kan volgens de commissie leiden tot onveilige situaties. De commissie zegt ook signalen te hebben gekregen dat de gemeente “in haar contacten over de afgelopen jaren een oorzakelijk verband tussen overtredingen van de aslastbeperking en schade aan de werfkelders bewust buiten beeld heeft gehouden”.

De gemeente zou zich daarnaast afhoudend opstellen bij bijvoorbeeld lekkages. Volgens de commissie geeft de gemeente aan dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de waterdichtheid van de werfkelder en dat de gemeente daar geen belang bij heeft. “In wezen zijn er echter geen inhoudelijke belangentegenstellingen”, schrijft de commissie. “Het behoud van het erfgoed en de zorg voor veiligheid en waterdichte kelders staan bij iedereen voorop. Het echte probleem is dat men deze parallelle belangen niet steeds als een gezamenlijk belang ziet.”

Burenplicht

De commissie spreekt van een ‘vergeten burenplicht’. De gemeente is in het wervengebied namelijk op die manieren ‘de buur’ van de werfkeldereigenaren; door de wegen, de werfmuren en de fundering. Schade aan de werfkelders tast ook het erfgoed aan en is daardoor volgens de commissie ook een zorg voor de gemeente.

De gemeente is de eigenaar en beheerder van bijvoorbeeld wegen, werven, wal- en kluismuren en bruggen. De werfkelders zijn het eigendom van de eigenaar van het bijbehorende grachtenpand, maar zogenoemde wees- en spookkelders zijn dan weer eigendom van de gemeente.

Die situatie leidt tot rechten en plichten. De gemeente moet te zwaar verkeer weren en zorgen voor een goede afvoer van regenwater, maar ook haar eigendommen goed beheren en onderhouden.

Verantwoordelijkheid

Daar komt de burenplicht om de hoek kijken. De gemeente heeft die plicht namelijk tegenover de eigenaren van de werfkelders. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor goed onderhoud van hun werfkelders, maar schade die ontstaan is doordat de gemeente tekortschiet in haar taken, komt voor rekening van de gemeente.

Die verantwoordelijkheden van de gemeente monden volgens de commissie uit in ‘bewijsvermoedens’. Van bepaalde schades aan werfkelders, zoals scheuren, lekkages van bovenaf en schade die is ontstaan na aanleg of herstel van leidingen, wordt vermoed dat ze zijn veroorzaakt door de gemeente. Die mag bewijzen dat het in concrete gevallen anders ligt.

Werf- of keldermeester

Volgens de commissie kan veel schade worden voorkomen als de gemeente haar zorgplicht nakomt. Eigenaren zouden dan ook goed en op tijd geïnformeerd en betrokken worden en tijdig meldingen aan de gemeente kunnen doen.

De registratie van de kelders moet daarvoor wel op orde zijn. Zo is vaak de kadastrale registratie van panden met een werfkelder incompleet, net als overdrachtsakten. Verder moet er volgens de commissie een manier komen om snel actie te kunnen ondernemen. De commissie adviseert de gemeente om een werfmeester of keldermeester aan te stellen, die het gebied en de mensen kent.

De commissie denkt dat het herstel van de werfkelders het best kan gebeuren vanuit een stichting waarin de gemeente en de werfkeldereigenaren samenwerken. Die stichting zou met eigenaren overeenkomsten kunnen sluiten, maar de eigenaren mogen zelf beslissen of ze daaraan meewerken. Hier komen ook de ‘bewijsvermoedens’ weer terug; die zouden onderdeel kunnen zijn van zo’n overeenkomst. De stichting kan ondersteund worden door een overlegorgaan, waar de gemeente en de eigenaren mee kunnen overleggen over problemen en oplossingen.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Hard rapport over verzakkingen historische werfkelders Utrecht: ‘Laksheid gemeente zorgde voor onveilige situaties’

Laksheid van de gemeente Utrecht is er debet aan dat veel werfkelders in hartje Utrecht zijn verzakt, en er lekkages en scheurvormingen zijn ontstaan. Dat concludeert de onafhankelijke Commissie van Wijzen (CvWW) in een conceptadvies. Omdat de handhaving te wensen overliet, kon te zwaar vrachtverkeer jarenlang ongestoord door straten rijden die daar niet op berekend zijn. Dat heeft op meerdere plekken tot instabiliteit en dus onveilige situaties gezorgd.   

Als de gemeente minder terughoudend had gereageerd op meldingen over scheurvorming en wateroverlast was een hoop ellende bespaard gebleven, zegt de onafhankelijke Commissie van Wijzen, die in het leven is geroepen om te kijken hoe de schade aan de werfkelders kon ontstaan en wiens verantwoordelijk dat is. 

In de concept-rapportage ‘Vergeten burenplicht’ wijzen de onafhankelijke deskundigen de gemeente aan als zondebok die niet thuis heeft gegeven op momenten dat particuliere eigenaren van werfkelders aan de bel trokken. „Het is immers bekend dat een te hoge aslast risico’s geeft voor de stabiliteit van de werfkelders en kans op schade geeft.’’

Bevoorrading

Er geldt op de grachten een zogenoemde aslastbeperking tot twee ton, maar vrachtverkeer dat zich een weg baant door hartje Utrecht om horecagelegenheden en bedrijven te bevoorraden, wordt onvoldoende gecontroleerd. 

De gemeente Utrecht werkt al jaren aan restauratie van kademuren, werfkelders en kluismuren rond de grachten, en hoopt dat het grachtengebied in aanmerking komt voor de wereld Unesco-lijst. Maar het project kampt met veel problemen en vertragingen. Om een uitweg uit de problemen te zoeken, is vorig najaar een commissie van wijzen aangesteld om te adviseren over de aanpak van de werven in de toekomst. 

Deze onafhankelijke commissie – bestaand uit een oud-rechter, een hoogleraar constructiemechanica aan de TU Delft en een programmamanager bij de gemeente Enschede –  is allerminst mals voor de gemeente Utrecht. 

Wantrouwen jegens gemeente

Een van de eerste bevindingen die in het overgrote deel van de gesprekken met eigenaren van werfkelders naar voren kwam, is een gebrek aan vertrouwen in de gemeente. ‘Dit speelt in veel opzichten, maar het zware verkeer over de grachten, het gebrek aan strikte handhaving daarvan en de afhoudende opstelling van de gemeente na meldingen over scheurvorming en lekkages in de werfkelders vormen hierbij de boventoon’, staat er in het advies. 

Volgens het advies moet de gemeente haar rol serieuzer nemen en niet enkel reageren op incidenten, maar nadrukkelijker kijken naar oorzaken van ontstane gebreken en het voorkomen daarvan. Ook dient de gemeente over de brug te komen als schade ontstaat die hen aan te rekenen valt. 

Fundering

‘Normaal gesproken kunnen eigenaren van een gewoon woonhuis ook niet bij de gemeente aankloppen bij scheurvorming of lekkage, hoewel het ook een gemeentelijk belang is dat huizen veilig zijn en gezond om in te wonen. In het wervengebied is dat anders: de gemeente en de eigenaren van de werfkelders zijn door de jaren heen ‘buren’ geworden die veel met elkaar te maken hebben; door de weg is de gemeente de bovenbuur, door de werfmuur de voorbuur en door de fundering de onderbuur. Dit leidt ertoe dat de gemeente hier een burenplicht heeft.’

‘Je zal maar een buur hebben die bij gevolgen als deze niet altijd thuis geeft, en in algemene zin afhoudend is. En dan laat weten dat lekkages je eigen probleem zijn en dat je maar moet aantonen dat de scheuren een gevolg zijn van overtredingen van de aslast’.

Werfmeester

Geadviseerd wordt om een zogenoemde ‘werfmeester’ aan te stellen die pro-actief met de eigenaren van werfkelders in gesprek gaat. Diens belangrijke taak? Overzicht krijgen over alle gebreken aan de werfkelders en in kaart brengen hoe de problemen opgelost dienen te worden. Daarnaast wordt geadviseerd een stichting op te richten waarin vertegenwoordigers van eigenaren en gemeente samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het herstel.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door: