Werkgroep Commissie van Wijzen

Op 9 juli 2020 werd het raadsbesluit genomen dat het college van B&W opdracht gaf aan de gemeente om samen met de eigenaren een commissie van wijzen in te stellen, te benoemen en de opdracht aan deze commissie te formuleren met als doel het college, de raad en de eigenaren te adviseren over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, de eigendomsverhoudingen en de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het toekomstig beheer en onderhoud van het wervengebied.

Dit plan is een initiatief van de heer P. Hustinx en een aantal andere grachtenbewoners. De werkgroep CvW wordt naast P. Hustinx mede-vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Wende en de heer M. van den Oever. Gezamenlijk met de gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door de heer E. van den Boogaard, mevrouw A. van Noort en de heer G. Meijer is vergaderd over de opdracht en vraagstelling van de Commissie van Wijzen en wie de Commissie van Wijzen moest gaan vormen.

Op 2 november 2020 is de Commissie van Wijzen ingesteld onder leiding van:

  • De heer mr. H.F.M. (Hans) Hofhuis, oud-president van de rechtbanken Den Haag en  ‘s-Hertogenbosch en oud-vicepresident van de rechtbank Utrecht, tevens voorzitter;
  • De heer prof.dr.ir. J.G. (Jan) Rots, hoogleraar constructiemechanica aan de TU-Delft;
  • De heer drs. A.H.L.M. (Ton) van Snellenberg, programmamanager bij de gemeente Enschede en betrokken geweest bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp.

Met de volgende opdracht en vraagstelling.

Naar aanleiding van het initiatief om een Commissie van Wijzen op te richten en de inauguratie ervan heeft de heer M. van den Oever als lid van de werkgroep CvW een aantal opiniestukken geschreven, zie de opinie-pagina.