Belangenorganisatie Keldergewelf

Doelstelling

De doelstelling van de Belangenorganisatie Keldergewelf is het bundelen van de belangen van particuliere bezitters en bewoners van de (werf-)kelders in de Utrechtse binnenstad. Door met elkaar een netwerk te vormen, kan kennis en ervaring worden gedeeld over zowel bouwhistorische als bouwtechnische aspecten, en ook over oplossingen van veel voorkomende problemen alsmede de oorzaken daarvan en welke preventieve maatregelen mogelijk zijn. Het gezamenlijk vergaren van relevante informatie maakt ook onderdeel uit van de doelstelling.

Bij voldoende overeenkomstige belangen kan gedacht worden aan het gezamenlijk handelen richting de gemeente Utrecht en de organisaties die de gemeente inhuurt m.b.t. de kwesties rondom de Utrechtse kelders. Door middel van samenwerking zal er meer slagkracht zijn om weerwerk te bieden indien dat nodig zal zijn. Door de bundeling van de wederzijdse belangen bestaat een basis om voor verschillende groepen van belanghebbenden tot een vergelijk te komen over enerzijds de noodzakelijkheid van schadewerende maatregelen en anderzijds de eventuele herstelmaatregelen die mogelijk door de gemeente geëist worden in samenhang met de kosten(-regeling) daarvan.

Onderwerpen

Actuele onderwerpen waar wij onze aandacht op willen richten:

  • De risico’s in het kader van het gemeentelijk herstelproject van de wal- en kluismuren van de grachten.
  • Gevolgen van het (vracht-)verkeer dat over de straten direct boven de (werf-)kelders gaat. De opstelling van de gemeente Utrecht in deze kwestie en de stappen die mogelijk zijn.
  • Technische aspecten, zoals de technische kwaliteit van de kelders en de vraag welke deskundigen daarover gedegen onderzoek kunnen verrichtten en welke partijen eventuele gebreken met de juiste techniek verantwoord kunnen herstellen.
  • Juridische aspecten, zoals de eigendomsverhoudingen van kelders, muren en straat. Wat is voor rekening en risico van de gemeente Utrecht, en wat niet?
  • De gemeente Utrecht. Op welke manier er in goed overleg met de gemeente Utrecht naar de belangen van de bewoners gekeken kan worden.

Onafhankelijk

Belangenorganisatie Keldergewelf is onafhankelijk van de gemeente Utrecht en zal haar activiteiten dan ook financieren door middel van vrijwillige inzet (en bijdragen) van belanghebbenden.

Rakken

Er bestaan 26 rakken in de binnenstad. Elke rak is op zichzelf uniek, maar bepaalde rakken zijn overeenkomstig qua bouw. Bij diverse rakken zijn de kelders gelegen aan de werven. Ook zijn er rakken waar de kelders direct aan de gracht gelegen zijn. Zo bestaan er verschillen op bouwtechnisch en bouwhistorisch vlak. Van rak tot rak kan de complexiteit van de problematiek verschillen. Onderzocht kan worden waar aanleiding bestaat voor een eigen aanpak en waar aanleiding bestaat voor een gemeenschappelijke aanpak. Wat alle rakken in ieder geval gemeen hebben is dat er boven de kelders een straat aanwezig is.

De vertegenwoordigers van de belangenorganisatie

Deelnemers van de organisatie zijn zij die eigenaar en/of bewoner/gebruiker zijn van een pand aan een gracht en een kelder hebben aan de gracht en/of aan de werf. Ook kunnen ondernemers participeren die hun onderneming houden in een werfkelder. Het streven is per gebied een eigenaar-bewoner te laten deelnemen in een raad. Voelt u zich geroepen om uw omgeving (mede) te vertegenwoordigen in de organisatie, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier. Daarnaast is het de bedoeling een groep te vormen die de voortgang bewaakt, initiatieven neemt.