Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Wervengebied 2022-2025Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Voortgangsrapportage Programma Wervengebied

Het projectteam Werven presenteert een voortgangsrapportage

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Ontheffingsbeleid te zwaar verkeer wervengebied


Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Spoor3-rapport inventarisatie en overzicht oorzaken van schade aan kelders

In opdracht van het projectteam Werven heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van schade aan kelders. Dit onderzoek is uitgevoerd door een combinatie van drie onderzoeksbureau’s

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten

AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 16 december 2021 is de bijlage Startdocument Regeling Risicovolle projecten Wervengebied bij het raadsvoorstel ‘Regeling Risicovolle Projecten Restauratie Domtoren, Cultuurcluster Berlijnplein en Programma Werven’ aangepast (20 december 2021, Raadsvoorstellen weekoverzicht 26 december 2021).

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Startdocument regeling risicovolle projecten wervengebied

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Commissievergadering Veiligheid, Bestuur en Financiën


Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten Restauratie Domtoren, Cultuurcluster Berlijnplein en Programma Werven14:16 – 15:33

Wethouder: Klein, Eerenberg en Diepeveen. Beleidsterrein: Financiën
Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Regeling Risicovolle Projecten vastgesteld. De regeling werkt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad uit ten aanzien van risicovolle
projecten. De startdocumenten structureren de kaderstelling en de informatievoorziening over de meest risicovolle projecten van de gemeente. Bij vaststelling van de Regeling heeft de raad besloten
om voor de projecten een startdocument vast te stellen bij de tweede bestuursrapportage 2021, tenzij later in het jaar een projectbesluit wordt aangeboden. Dat betekent dat nu drie startdocumenten
voorliggen en drie startdocumenten volgen later dit jaar, omdat voor deze projecten in het komend jaar een nieuw projectbesluit voorligt. Gelijktijdig zijn vijf voortgangsrapportages ter informatie bijgevoegd.
De startdocumenten en voortgangsrapportages dragen er toe bij de dialoog over sturing, beheersing en bijsturing van deze projecten vorm te geven.
Met het startdocument stelt de raad niet de kaders zelf vast, maar de bundeling van reeds vastgestelde kaders voor betreffend project. Voor de overige drie van de zes RRP-projecten worden in de komende maanden nieuwe projectbesluiten aan de raad voorgelegd, waarna het startdocument, als bundeling van deze kaders, aan de raad zal worden aangeboden. Dit geldt voor de projecten Merwede, Overvecht Noord aardgasvrij en voor de NRU.

Advies griffie:
In dit debat wordt het desbetreffende raadsvoorstel met de bijbehorende startdocumenten behandeld in aanwezigheid van de wethouder financiën en de betrokken wethouders bij de inhoudelijke projecten (restauratie domtoren, cultuurcluster Berlijnplein en het programma werven). Hierbij kunnen naast de woordvoerders financiën ook de inhoudelijke woordvoerders aanwezig zijn.
In dit commissiedebat wordt tevens op verzoek van het college besproken of de opzet van de voortgangsrapportages bijdraagt aan de werking van het RRP-instrument (zie raadsbrief voortgangsrapportages RRP). Desgewenst kunnen de commissies de voortgangsrapportages (Overvecht Noord aardgasvrij en NRU, naast bovengenoemde projecten) inhoudelijk agenderen voor de eigen commissie.

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten Restauratie Domtoren, Cultuurcluster Berlijnplein en Programma Werven

Wethouder: Klein, Eerenberg en Diepeveen. Beleidsterrein: Financiën
Indicatieve behandeltijd: 120 minuten.
Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Regeling Risicovolle Projecten vastgesteld. De regeling
werkt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad uit ten aanzien van risicovolle
projecten. De startdocumenten structureren de kaderstelling en de informatievoorziening over de
meest risicovolle projecten van de gemeente. Bij vaststelling van de Regeling heeft de raad besloten
om voor de projecten een startdocument vast te stellen bij de tweede bestuursrapportage 2021, tenzij
later in het jaar een projectbesluit wordt aangeboden. Dat betekent dat nu drie startdocumenten
voorliggen en drie startdocumenten volgen later dit jaar, omdat voor deze projecten in het komend jaar
een nieuw projectbesluit voorligt. Gelijktijdig zijn vijf voortgangsrapportages ter informatie bijgevoegd.
De startdocumenten en voortgangsrapportages dragen er toe bij de dialoog over sturing, beheersing
en bijsturing van deze projecten vorm te geven.
Met het startdocument stelt de raad niet de kaders zelf vast, maar de bundeling van reeds
vastgestelde kaders voor betreffend project. Voor de overige drie van de zes RRP-projecten worden in
de komende maanden nieuwe projectbesluiten aan de raad voorgelegd, waarna het startdocument,
als bundeling van deze kaders, aan de raad zal worden aangeboden. Dit geldt voor de projecten
Merwede, Overvecht Noord aardgasvrij en voor de NRU.

Advies griffie:
In dit debat wordt het desbetreffende raadsvoorstel met de bijbehorende startdocumenten behandeld in aanwezigheid van de wethouder financiën en de betrokken wethouders bij de inhoudelijke projecten (restauratie domtoren, cultuurcluster Berlijnplein en het programma werven). Hierbij kunnen naast de woordvoerders financiën ook de inhoudelijke woordvoerders aanwezig zijn.
In dit commissiedebat wordt tevens op verzoek van het college besproken of de opzet van de voortgangsrapportages bijdraagt aan de werking van het RRP-instrument (zie raadsbrief voortgangsrapportages RRP). Desgewenst kunnen de commissies de voortgangsrapportages (Overvecht Noord aardgasvrij en NRU, naast bovengenoemde projecten) inhoudelijk agenderen voor de eigen commissie.


Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Wijkbericht Kromme Nieuwegracht, Drift, Choorstraat, Lijnmarkt

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Wijkbericht: Gemeente Utrecht stelt (zonder overleg) een wervenmeester aan