Verslag bijeenkomst 23 november 2020

1. Kennismaking 

Voorstelronde 

  • Keldereigenaren
  • Hein Pierhagen (Omgevingsmanager)
  • Frank van der Zanden (Projectmanager Herzien WKM + Kelders) 
  • Donald Nagel (ProjectManager Weren te zwaar verkeer) 
  • Marieke van der Vlugt (assistent Projectmanager Herzien WKM + Kelders) 

2. Samenwerking eigenaren werfkelders en gemeente

a.Doel en samenstelling werkgroepen 

Verschillende werkgroep leden geven aan dat ze geen vertegenwoordiging zijn van de omgeving, en willen hierbij benadrukken dat ze hier op persoonlijke titel zitten. 
Verwachtingen: de werkgroep hoopt meer duidelijkheid te krijgen op met name 2 punten: 


Wat het doel van de werkgroep is en welke uitkomsten er van de werkgroep verwacht worden; 

wat worden we beoogd te doen? en hoe verhoudt de werkgroep zicht tot het programma? 

Geen zicht op wat de taak van de commissie van wijzen is. 

Hein licht de rol van de werkgroep toe: de gemeente vraagt de werkgroep om een advies te formuleren voor de programmagroep. De uitkomsten worden als bijlage in het programmaplan meegenomen.

R benadrukt dat voor een samenwerking volledige transparantie belangrijk is. Dat kan de voortgang helpen. 

Vragen en opmerkingen 


Is het een bindend advies?


➢Het is geen bindend advies. Er kan op gegronde redenen van afgeweken worden. De 
definitieve besluitvorming zal gaan plaatsvinden door de gemeenteraad. De adviezen van de werkgroepen worden daarin als bijlage meegenomen. 


In S haar optiek is het grootste probleem dat de gemeente niet weet hoe de verhoudingen liggen voor het eigendom. Gaat de commissie van wijzen hier ook iets over zeggen? 


➢Hein: het advies van de commissie van wijzen zal ook gaan over toekomstig beheer en samenwerking tussen eigenaren en gemeente. We hebben ze expliciet gevraagd hierover de adviseren in de opdrachtomschrijving. 


R vraagt zich af of de onderzoeken (zoals onteigening, erfdienstbaarheid) naar eigendomsverhoudingen die in het verleden zijn gedaan ook worden meegenomen/afgewogen in het advies van de commissie van wijzen. Het is hierdoor een heel gecompliceerde kwestie geworden. 


➢Hein: de commissie van wijzen is dit ook gevraagd. 


M geeft een voorbeeld van hoe complex de kwestie is geworden: stel het topje van jouw dak is van iemand anders, en er iemand door het dak heen zakt, is dat zijn schuld of die van gemeente, dat is niet duidelijk. 


➢In reactie hierop geeft Frank aan dat hoewel het complex is, en veel dingen nog onduidelijk zijn, het ook een moment is dat we met elkaar tot nieuwe afspraken kunnen komen, samen de dingen regelen die tot nu toe nog niet (goed) zijn geregeld. Het is ook een kans. Tevens illustreert het dat we eerst moeten onderzoeken wat er reeds duidelijk is, en aanvullend nog onderzocht moet worden, en daar advies over vragen richting de commissie van wijzen. 

S is verrast de ze nog niets van de resultaten van de onderzoeken heeft gezien, terwijl de eigendomsverhoudingen wel een van de grondproblemen is.
Frank licht toe, dat zaken die al wel duidelijk zijn in de koopakte staan, en dat er verder geen informatie bij de gemeente beschikbaar is, die de eigenaren nog niet hebben. Wat al wel helder is, dat hebben we inzichtelijk. Maar bijvoorbeeld toekomstig beheer en wie waarvoor verantwoordelijk is wordt nog onderzocht, mede dus door de commissie van wijzen. 

R vraagt wie dan waar verantwoordelijk voor is, bijv. de afwatering problemen, het regenwater van de straat naar beneden. Wie is daar verantwoordelijk voor? 

➢Dit is een punt dat vaak voorbijkomt, en zowel voor gemeente als de eigenaren belangrijk is. Daar zit een grijs gebied, daarom geeft Frank aan laten we dit technisch/juridisch uitzoeken. Het uitzoeken begint bij kijken waar het mis gaat, onderzoeken wat de oorzaken zijn van de problemen. Voor een deel kunnen we dit zelf, voor een gedeelte laten we dit uitzoeken door experts, en daarnaast horen we ook graag jullie ervaringen hierover. 

W vindt het opmerkelijk dat we in deze discussie zijn beland. In de jaren 90 was dit al vastgelegd, in het contract staat de verplichting die de gemeente heeft voor hemelwater, en het weren van verkeer. Staat zwart op wit. 

b.Commissie van wijzen 

R wil graag weten hoe we dit soort vragen kunnen voorleggen aan de commissie van wijzen:

 ➢Hein geeft aan dat over circa een week een brief door de commissie van wijzen naar de eigenaren verstuurd zal worden, waarin ze zichzelf bekend zullen maken; wie ze zijn, wat hun opdracht is, en een oproep aan jullie om zaken op te sturen en naar welk adres dit kan. 

S heeft hierbij een vraag, want als de eigenaren zich tot de commissie van wijzen moet richten, wat is dan de bedoeling van de werkgroep? 

➢Hein benadrukt dat de werkgroep er met name voor het delen van informatie, en kennis en expertise met elkaar, en daarmee behoeden dat we dingen dubbel gaan doen. En daarnaast ook als input voor het programmaplan, hierdoor kunnen we de onderzoeken scherper definiëren. En om samen in gesprek te gaan als eigenaren en gemeente over het toekomstig onderhoud en beheer van het wervengebied. 

3. Stand van zaken onderzoek WKM, kelders en zwaar verkeer 

Frank licht de onderzoeken in het wervengebied toe, gezien de tijd met een focus op onderdelen waar de meeste onduidelijkheid zit, en waar we de meeste discussie over hebben.

Onderzoek naar het draagvermogen van de kelders/Frank van der Zanden 

Veel verschillende meningen over wat dat nu doet. Verleden reeds papieren onderzoek naar gedaan, daar is de aslast beperking uit voort gekomen. Voor de gemeente is het belangrijk om gedetailleerder uit te zoeken wat de sterkte van een kelder is, en wat voor belasting ze aan kunnen. Met als doel dat we beter de belastbaarheid begrijpen, en daarmee feit en fictie uit elkaar kunnen houden. En ook om aan het “welles-nietes” spel te ontsnappen. 

Status onderzoeken: recent onderzoek gestart bij een aantal kelders. In tegenstelling tot het verleden kijken we, iam de eigenaren, ook naar de bovenkant. De uitkomsten van dit onderzoek geeft richting voor de aslast. 

R vraagt zich af in hoeverre deze onderzoeken representatief zijn, en in hoeverre het dubbelwerk is t.o.v. onderzoek 2014. 

➢De lopende onderzoeken zijn niet representatief; er zijn heel veel kelders, die sterk van elkaar verschillen. De reden dat we toch een aantal kelders gaan onderzoeken, licht Frank toe, is dat de beoordeling o.b.v. deskresearch t.a.v. de aslast beperking discussie oproept, het onderzoek was globaal er is behoefte aan meer gedetailleerde informatie. Tegelijkertijd is het ook om meer inzicht te hebben in de technische staat. We vinden het nuttig om een paar kelders grondiger te onderzoeken om letterlijk meer te weten. 

R vraagt zich af wat het nut van een dergelijk onderzoek, wanneer je toch weet dat je de breedte wilt beperken, want de aslast zal sowieso eerder minder dan meer worden. 

➢Frank: het doel van het onderzoek is niet om de aslast op te hogen, maar om inhoudelijk op de discussie te kunnen reageren, een onderbouwing bij de vraag te hebben. Het is niet representatief, want geen enkele kelder is hetzelfde. Je kunt geen steekproef trekken. Maar alles onderzoeken is financieel niet mogelijk. Het is een tussenoplossing om meer vertrouwen te krijgen in wat we weten. 

In aanvulling daarop wil W met klem adviseren de kelders te onderzoeken die het zwakst zijn, daarbij gaat het om de kelderbreedte en hoogte muren. 

➢Frank: we zijn met 6 kelders gestart, 2 aan de kromme nieuwe gracht en 3 aan de Choorstraat vanwege afspraken en toezeggingen richtingen bewoners. Er wordt 1 kelder aan de Oudegracht onderzocht, die is geselecteerd omdat deze een relatief brede kelderboog heeft. . Tevens zal er mogelijk een tweede ronde komen, o.b.v. dezelfde aanpak. Hierbij kunnen we de hulp van werkgroepen gebruiken, mag alleen met medewerking van eigenaren. 

In aanvulling hierop geeft R aan dat het niet alleen gaat om vrachtverkeer, het gaat ook om de belasting van het parkeren, de werfmuur dreigt af te scheuren door in-en uit parkeren auto’s. Graag dit geluid ook meenemen. 

➢Frank: geluid niet eerder gehoord, goed om dergelijke factoren mee te nemen in het onderzoek. 

Irt de werfmuur brengt R een ander punt in, ten tijde van de restauratiewerkzaamheden van de gewelven is er afgesproken dat er niet meer geparkeerd zou worden, maar dat was zo’n economisch negatieve impact dat de gemeente hiervan heeft afgezien. 

➢Frank is op de hoogte dat er destijds ver gevorderde plannen waren om parkeren weg te houden. Werkelijkheid is nu dat er nog geparkeerd wordt. Effecten van parkeren worden meegenomen in de onderzoeken. 

Een andere mogelijke oorzaak die een rol speelt is de bestrating. S spreekt uit eigen ervaring. De gemeente heeft destijds de klinkers er los ingegooid, dit zorgt voor geluidsoverlast in de kelders. Binnen een maand werd de bestrating eruit gehaald en opnieuw gedaan, waardoor de geluidsoverlast zelfs nog erger is geworden. Voor die tijd was er minder overlast. De ruimte tussen de stenen is als een klankkast. Tevens is de afwatering daardoor ook verslechterd. Art. 3.5 zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor afwatering zodra het de weg raakt. Wij hebben hiervoor juridische hulp ingeschakeld. 

➢Frank zal nagaan wat er specifiek over deze problematiek intern bekend is. Het kan niet zo zijn dat straten vervangen worden en de situatie er slechter door wordt. 

M denkt dat het onderzoek niks zal opleveren. Het is onzin om de draagkracht van separate kelders te onderzoeken, want het vormt een geheel. Het kelder dak draagt o.b.v. de muren en de aanhechting. Ander punt: als je dat onderzoekt, het is momentaan, de stad en de werven zijn een evaluerend iets, als je nu het dak komt repareren dan is er over 10 jaar een nieuw probleem. Het wervenstelsel evalueert zich, er zullen altijd zwakke plekken zijn, en tot op zekere hoogte moeten we daar mee leren leven. Het enige dat je kan doen is afspraken met elkaar maken hoe we daarmee omgaan. Het beheer opbouwen en hoe we omgaan met individualiteit. Je kan niet een gelijk creëren, we moeten als groep de toekomst vormgeven, waar wij tevreden mee zijn. 

➢Frank: we beamen het “betoog”. De onderzoeken moeten we ook niet groter maken dan strikt noodzakelijk. Het is met name een hulpmiddel om met elkaar de discussie te voeren en tot een toekomstige oplossing te komen. Om dat goed te doen denken we dat het loont meer te weten. 

Onderzoeken naar wal -en kluismuren 

W vraagt of de grondwaterstand achter de damwand wordt onderzocht? Na het plaatsen van de stalen damwand is het grondwaterpeil veranderd. Voorstel om dit als vraag mee te nemen in het onderzoek. 

➢Frank geeft aan dat de manier van herstel niet tot verandering heeft geleid. Het enige dat er veranderd is, is het voormalige zomer- en winterpeil. Het Hoogheemraadschap heeft het peil eerder permanent op het (hogere) winterpeil gezet. Dit hogere peil is negatief voor de groei boomwortels. 

S geeft aan dat een van de mogelijke oorzaken voor achteruitgang is dat bij de aanleg van nieuwe bestrating er niet werd gewerkt met een trilplaat, maar er wel vlak daarna de stoep werd opengebroken door Ziggo met trilplaat. 

➢Frank zal dit intern meenemen en kijken of er betere afstemming/afspraken gemaakt kunnen worden op programma niveau, zodat dit soort werkzaamheden in de toekomst voorkomen worden. 

In aanvulling daarop geeft R aan dat door de firma Wse er problemen zijn ontstaan met de afwatering, de boel is opengemaakt met stampmachine. 

➢Frank adviseert om dit soort dingen aan te kaarten, en ook als casussen voor te leggen bij de commissie van wijzen. 

M begrijpt dat het zinnig is om de maten van de kelders op te meten. Echter staat in het verslag dat de kwaliteit van de kelder uitstekend is, dat kan je toch o.b.v. deze metingen niet stellen? 

➢Hein zal bij Luc Mes de aanleiding om inspectie te doen achterhalen en kijken of de conclusie 

helder was. Actie Gemeente/Hein 

R heeft ook een inspectie gehad. Daar kwam uit het rapport dat de kelder binnen 5 jaar niet meer veilig is. Scheuren zitten onder wegkelder, zij kwamen met dit oordeel. Hoe moeten we daarmee omgaan? 

➢Doorgaans wordt er actie gevraagd van de eigenaren, wanneer de oorzaak ligt bij achterstallig onderhoud door de eigenaar. Mocht daar twijfel over zijn, dan adviseert Frank de gemeente aan te schrijven. Hein zal bij Luc Mes de aanleiding om inspectie te doen achterhalen en kijken of de conclusie helder was.Actie Gemeente/Hein 

Onderzoeken zwaar verkeer 

Hoofdlijnen onderzoek: op een zo kort mogelijk termijn zwaar verkeer weren. Horizon van 3-5 jaar naar een situatie dat de kans nul is door fysieke beperkingen. In dit kader lopen er twee sporen: 

  1. Korte termijn maatregelen om de zware bedrijfsvoertuigen te weren
  2. Lange termijn onderzoek, om te zwaar verkeer tot 0 kunnen reduceren.

Momenteel is er een verkeersregime met een maximale aslast van 2 ton mag Dat willen we verder aanscherpen met vrachtwagenverbod op strategische plekken in de binnenstad. Dit zal geeffectueerd worden in jan. 2021. op dit moment loopt er nog een termijn voor eventueel bezwaar/beroep.. 

Vragen 

S benadrukt: de bebording met restricties aan de rechterkant zetten, want links wordt niet gezien. 

R vraagt wat de streefdatum is voor de kortetermijnmaatregelen? 

Vrachtwagenverbod moet eerst ingevoerd worden. Verscherping van 2ton aslastbeperking. 

Breedte beperking zo spoedig mogelijk, maar dit is wel een grotere ingreep op de openbare  ruimte. De inpassing moet goed gebeuren. Zoeken naar een goede ontwerpoplossing. 

W vraagt of een vermindering van het gewone verkeer, en parkeren, ook wordt meegenomen in de onderzoeken? 

➢Donald: omgevingsvisie raakt aan het verminderen van parkeren op grachten, m.n. oude gracht. Er zijn beleidsvoornemens. Concreet: een tiental per jaar van de gracht wegnemen, moet uiteindelijk leiden tot minder parkeerplaatsen, daarbij wel gezegd dat dit wel op een stapsgewijs tempo gaat. 

Donald heeft ook nog een vraag aan de werkgroep: stel dat parkeren van de gracht verdwijnt, verandert er dan voor u iets? En hoe weeg je dat? 

➢ S: er zal minder geluidsoverlast zijn. Dat zal zeker schelen. S heeft reeds haar eigen auto opgegeven, en maakt tegenwoordig gebruik van een deelauto. Voorstel om van de parkeerplekken fietsparkeer plaatsen te maken. 

➢ R: voor het parkeren van mijn eigen auto verandert er niks. Zou het prettig vinden als het minder wordt. Het enige nadeel is als je iemand anders op bezoek hebt of voor noodzakelijk verkeer (zoals bestellingen, loodgieter ed.) je moet wel ergens de auto neer kunnen zetten. 

➢ W: zet zijn auto in de parkeergarage, het enige nadeel is dat het een stukje duurder is. Prettig dat het meer woongenot zal opleveren. 

➢ R: overloop van die auto’s? Kunnen andere gebieden het aan? Er moet wel een alternatieve plek voor zijn. 

4. Afsluiting 

Zijn er nog speciale onderwerpen waarvan we nu al weten dat we die in een volgend overleg met elkaar over willen hebben? 

R denkt daarbij aan een werfmeester, zoals deze vroeger bestond. Het voordeel daarvan is dat je één aanspreekpunt hebt die het coördineert. Nu is dat lastig, verschillende ideeën bij verschillende afdelingen.

S ziet dit als een groot probleem, dat er binnen de gemeente verschillende ideeën bestaan, het moet niet zo zijn dat wij de gemeente gaan besturen. Goed om het volgende keer te hebben over hoe daar verbetering in aan te brengen. 

M zou het prettig vinden als we het kunnen hebben over de inrichting van het dagelijks beheer. We spreken af om dit onderwerp de volgende bijeenkomst te agenderen.