Statuten

Onderstaand treft u de voorlopige kernbepalingen van de statuten aan.

 1. Naam
  1. De Vereniging draagt de naam ‘Vereniging’ (de “Vereniging”).
 2. Definities
  1. In deze statuten betekenen de volgende termen het volgende:
   1. Algemene Vergadering: de vergadering van leden van de Vereniging.
   2. Bestuur: het door de Algemene Vergadering benoemde bestuur van de Vereniging.
   3. Eigenaar: de Persoon die als zodanig wordt gekwalificeerd blijkens het bepaalde in deze statuten.
   4. Gracht: een ooit in het verleden gegraven waterloop in de binnenstad van Utrecht, zijnde de ‘Oude Gracht’ of de ‘Nieuwe Gracht’ mede de ‘Kromme Nieuwegracht’, ‘Drift’ en ‘Plompetorengracht’.
   5. Kelder: een Brugkelder, Huiskelder, Kluiskelder, Straatkelder of Werfkelder in het Wervengebied, als volgt nader gedefinieerd:
    • A. Brugkelder: kelder gelegen onder of in (het landhoofd van) een brug over of overkluizing van een gracht in het Wervengebied.
    • B. Huiskelder: kelder of souterrain gelegen onder een pand in het Wervengebied.
    • C. Kluiskelder: onder een straat gelegen kelder (of samenstel van al dan niet onderling verbonden kelders) grenzende aan een Gracht in het Wervengebied zonder tussenliggende Werf.
    • D. Straatkelder: onder een straat gelegen kelder (of samenstel van al dan niet onderling verbonden kelders) in het Wervengebied niet grenzende aan een Gracht of een Werf.
    • E. Werfkelder: onder een straat gelegen kelder (of samenstel van al dan niet onderling verbonden kelders) met directe toegang tot een Werf in het Wervengebied.
   6. Persoon: een natuurlijk Persoon of een privaatrechtelijke (rechts)persoon, behoudens voor zover die gelieerd is aan een publiekrechtelijke rechtspersoon.
   7. Reglement: het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel [ … ] van deze statuten.
   8. Stemgerechtigd Eigenaar: de Persoon die in de boeken van de Vereniging aangemerkt is als stemgerechtigd.
   9. Stichting: het orgaan dat in het leven kan worden geroepen ter structurering van een samenwerking tussen de Gemeente Utrecht en de Eigenaren met betrekking tot het herstel,onderhoud en beheer van Kelders.
   10. Werf: kade langs een gracht in het Wervengebied.
   11. Wervengebied: het gebied van gevel tot gevel in de binnenstad van Utrecht langs (i) de waterlopen Oudegracht en Nieuwgracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht en (ii) de straten waar zich Straatkelders bevinden, alsmede (iii) (het gebied van) de panden die grenzen aan het voornoemde gebied, de `Huiskelder daaronder begrepen.
  2. Waar in deze statuten het meervoud van deze definities wordt gebruikt wordt bedoeld een meervoud van de enkelvoudig gedefinieerde term.
 3. Doel
  1. De Vereniging stelt zich ten doel:
   1. Het vertegenwoordigen van de Eigenaren met betrekking tot de gezamenlijke belangen bij het herstel, onderhoud en beheer van Kelders en aangrenzende panden binnen de grenzen van een door de Algemene Vergadering vast te stellen mandaat (met als doel algemene afspraken te maken die niettemin aan iedere Eigenaren nog moeten worden voorgelegd ter acceptatie).
   2. De bevordering van het herstel, onderhoud en beheer van de Kelders en aangrenzende panden voor zover dat daarmee samenhangt.
   3. De bescherming van de karakteristieke historische/monumentale waarde van de Kelders.
   4. Een bijdrage te leveren aan het algemeen belang voor zover bestaande uit het herstel, onderhoud en beheer van het Wervengebied.
  2. De Vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
   1. Het bundelen en behartigen van belangen van Eigenaren in het Wervengebied met betrekking tot de in lid 1 omschreven doelstellingen.
   2. Het beoordelen en toetsen van voorstellen en (de uitvoering van) plannen, besluiten en beschikkingen aan de tussen de vereniging en de gemeente overeengekomen handelswijze en ten aanzien van de in lid 1 omschreven doelstellingen en daarop in het belang van de leden van de Vereniging invloed uit te oefenen en daartoe gebruik te maken van (juridische) middelen, waaronder inspraak, bezwaar en beroep, al dan niet (mede) namens andere belanghebbenden.
   3. Het bundelen van expertise teneinde de leden van de Vereniging, naar beste vermogen (maar zonder enige garantie) met raad en daad terzijde te staan bij alles wat hen aangaat als Eigenaar van een Kelder of een aangrenzend pand, alles binnen de grenzen van de in lid 1 omschreven doelstellingen.
   4. Samenwerking met andere belanghebbenden (met in begrip van, maar niet beperkt tot bewoners, gebruikers van het Wervengebied) en/of belangengroepen die ook tot doel hebben het unieke cultuur-historische Wervengebied te beheren of in stand te houden en/of te beschermen.
 4. Eigenaar
  1. ‘Eigenaar’ in de zin van deze statuten is iedere Persoon die (i) eigenaar is van Kelder of een pand in het Wervengebied en daarmee in verbinding staat en (ii) als zodanig te boek gesteld is in het Kadaster.
  2. ‘Eigenaar’ in de zin van deze statuten is ook iedere Persoon die (i) eigenaar is van een Kelder en (ii) hoewel niet als zodanig te boek gesteld is in het Kadaster en, naar het oordeel van het Bestuur, de eigendom of een zakelijk recht daarvan claimt.
  3. Tevens wordt aangemerkt als ‘Eigenaar’ in de zin van deze statuten iedere Persoon die (i) zakelijk gerechtigde is op een Kelder als bedoeld in lid 1,2 of 3 en iedere Persoon die lid is van een vereniging van eigenaren met betrekking tot de appartementsrechten binnen een pand als bedoeld in lid 1,2 of 3 en (ii) als zodanig te boek staat in het Kadaster.
 5. Lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor:
   1. iedere Persoon die een natuurlijke persoon en Eigenaar is of een VvE en Eigenaar is met  hoofdzakelijk leden die een natuurlijke persoon zijn, zulks ter beoordeling van het Bestuur;
   2. iedere andere Persoon die een burgerrechtelijke (rechts)persoon en Eigenaar is, zulks ter beoordeling van het Bestuur;
   3. diegene die door het bestuur daartoe wordt uitgenodigd op grond van bijzonder kwaliteiten;
   4. diegene die benoemd is tot bestuurder van de Vereniging.
  2. Het bestuur is bevoegd een Persoon het lidmaatschap te ontnemen als blijkt dat die Persoon niet (langer) aan de kwalificaties voor het lidmaatschap als bedoeld in lid1 voldoet, dan wel het Bestuur een gewijzigd inzicht heeft ten aanzien van een eerdere toelating tot het lidmaatschap in kwesties waar haar een eigen beoordelingsbevoegdheid is toegekend.
  3. Het bestuur is voorts bevoegd een Persoon het lidmaatschap te ontnemen, als naar het oordeel van het Bestuur voldoende gebleken is dat (i) die Persoon zijn lidmaatschap gebruikt of poogt te gebruiken ten dienste van commerciële doelstellingen of (ii) die Persoon er blijk van geeft de doelstellingen van de Vereniging niet of in onvoldoende mate te onderschrijven, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.
 6. Beperking stemrecht
  1. Met betrekking tot één Kelder kan in de Algemene Vergadering slechts één stem worden uitgebracht.
  2. De Persoon die met betrekking tot meer dan één Kelder geregistreerd is als Stemgerechtigd Eigenaar kan in de Algemene Vergadering evenzoveel stemmen uitbrengen als het aantal Kelders met betrekking waartoe deze Persoon is geregistreerd als Stemgerechtigd Eigenaar.
  3. De persoon die Eigenaar is van een Brugkelder en die tevens Eigenaar is van een nabijgelegen andere Kelder kan met betrekking tot die Brugkelder geen tweede stem uitbrengen.
  4. De persoon die Eigenaar is van een Brugkelder en die geen Eigenaar is van een andere Kelder kan met betrekking tot die Brugkelder alleen een stem uitbrengen als deze ten genoegen van het Bestuur kan laten zien dat diens belang zwaarwegend genoeg is om een stem te dragen. Als aan een pand meer dan één aparte Kelder grenst of als verschillende kelders toebehoren aan één vereniging van eigenaren, gelden alle Kelders tezamen als één Kelder voor de toepassing van dit artikel, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
 7. Stemgerechtigdheid
  1. De stemgerechtigdheid met betrekking tot een Kelder wordt in de boeken van de Vereniging aangetekend door het Bestuur.
  2. Iedere Persoon dient ten genoegen van het Bestuur aan te tonen dat die Persoon kwalificeert als Eigenaar. Iedere Eigenaar dient ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat hij of zij kwalificeert als Stemgerechtigd Eigenaar.
  3. Als er ten aanzien van een Kelder meer Personen zijn die als Eigenaar kwalificeren, dienen deze Personen onderling te bepalen wie van hen stemgerechtigd is in de Algemene Vergadering en hun overeenstemming daarover schriftelijk vast te leggen en met onderliggende bescheiden kenbaar te maken aan het Bestuur. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing kan geen van deze Personen de aan het lidmaatschap verbonden stemrechten uitoefenen.
  4. Het Bestuur is bevoegd, eventueel in afwijking van hetgeen elders in deze statuten is bepaald, in de hierna of in het Reglement genoemde gevallen op verzoek van een van de betrokken Personen de Eigenaar aan te wijzen die de Stemgerechtigde Eigenaar is en op grond daarvan overgaan tot aantekenen van de aldus aangewezen Persoon als stemgerechtigde Eigenaar. De aanwijzing is bindend voor alle betrokken Eigenaren.
   1. Ingeval het een vereniging van eigenaren betreft en de vereniging zelf heeft zich aangemeld als lid, is het Bestuur bevoegd de vereniging te registreren als Stemgerechtigd Eigenaar.
   2. Het bestuur heeft de bevoegdheid met betrekking tot een kelder die deel uitmaakt van een VvE de houder van het appartementsrecht met betrekking daartoe toe te laten als zelfstandig stemgerechtigde als haar voldoende gebleken is dat op deze Eigenaar de kosten van herstel, onderhoud en beheer voor eigen rekening draagt.
   3. Ingeval het een houder van een beperkt zakelijk recht betreft (de bloot eigenaar daaronder begrepen) en op die houder rust op grond van dat recht de exclusieve zorg (en aansprakelijkheid) voor herstel, onderhoud en beheer van het pand, de Huiskelder, of de Kelder, is het Bestuur bevoegd de beperkt zakelijk gerechtigde te registreren als Stemgerechtigd Eigenaar.
   4. [nader te bepalen in overleg met Notaris]
  5. Indien een Eigenaar een rechtspersoon of een personenassociatie is en meer dan één Persoon deze kan vertegenwoordigen dient deze rechtspersoon of een personenassociatie één Persoon aan te wijzen die de rechten verbonden aan het lidmaatschap tegenover de Vereniging kan uitoefenen. Bij ontbreken van zo’n aanwijzing kan de rechtspersoon of personenassociatie de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet uitoefenen totdat aan deze voorwaarde is voldaan.
  6. Mocht een besluit genomen zijn in een stemming waaraan is deelgenomen door een of meer Personen die geen stemrecht hebben, dan heeft het Bestuur de bevoegdheid de stemming ongeldig te verklaren indien dat van oordeel is dat het resultaat van de stemming anders zou zijn uitgevallen als die Personen geen stem hadden uitgebracht.
 8. De Algemene Vergadering
  1. Tot de Algemene Vergadering is toegelaten ieder die als Eigenaar te boek staat.
  2. Zij kunnen daarin het woord voeren, met dien verstande dat dit recht beperkt kan worden als het Bestuur van oordeel is dat dit nodig is om de oordeelsvorming en besluitvorming ordelijk te laten verlopen.
  3. Tot stemming zijn slechts toegelaten de Stemgerechtigd Eigenaren.
  4. Vergaderingen kunnen ook virtueel gehouden worden, terwijl ledenconsultaties en stemming ook elektronisch kunnen plaatsvinden, mits onder onafhankelijk toezicht.
 9. Benoeming en ontslag van leden van het Bestuur
  1. Democratisch gehalte waarborgen
 10. Raad van Advies
  1. De Vereniging kent een Raad van Advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen.
  2. De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
  3. Etc.
 11. Wat verder gebruikelijk bepaald moet worden
  1. Etc. [Uitwerking van bovenstaand en verdere gebruikelijke algemene bepalingen t.a.v. de Algemene Vergadering zoals bijeenroeping, toegang, agendering, vergaderorde, besluitvorming etc.]