Reactie Plan van Aanpak 10 juni 2020

Geachte Raadsleden, Geachte Woordvoerders,

Op 23 april jl. heeft u het Plan van Aanpak (PvA) Programma Wervengebied ontvangen. Dit plan staat centraal tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 16 juni a.s. In het PvA wordt gesuggereerd dat de bewoners van het wervengebied, en met name de bewoners van de Kromme Nieuwegracht RAK 22, inhoudelijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan. Dit is echter niet het geval geweest. Op 27 maart jl. hebben de bewoners een concept PvA mogen ontvangen met het verzoek om een reactie en input. Daarop hebben de bewoners op 8 april jl. een uitgebreide reactie aan de gemeente gestuurd in de veronderstelling dat deze input zou worden verwerkt dan wel onderwerp van gesprek zou zijn voor een volgend concept. Het bleef echter bij één concept waarop een definitief PvA is opgesteld en aan u is verzonden. Tot onze stomme verbazing bleek het definitieve PvA een totaal ander plan te zijn dan het eerste concept en is onze input niet of nauwelijks in het definitieve PvA verwerkt en terug te vinden. U zult begrijpen dat dit voor de bewoners zeer frustrerend is. De suggestie is gewekt dat we als bewoners mee mogen praten over de toekomst van onze eigendommen en dat de gemeente met de bewoners wenst samen te werken. Dit was tenslotte ook een belangrijke aanbeveling in het Antea-rapport. Als bewoners hebben we nota bene het initiatief genomen voor het oprichten van een werkgroep om de communicatie te verbeteren en met elkaar in gesprek te blijven. In de praktijk blijkt dit dus niet het geval te zijn. We hebben in ons overleg met de gemeente onze frustratie en verbazing inmiddels voorgelegd. In dat overleg heeft de gemeente haar excuses voor de gang van zaken aangeboden.

Nu onze input in het PvA niet of nauwelijks is verwerkt, maken wij van de gelegenheid gebruik om een aantal belangrijke punten vanuit het bewonersperspectief met u te delen. Het voert immers te ver om al onze (gedetailleerde) input met u te delen, mede omdat u dan moet beschikken over het eerste concept PvA.

Een eerste punt betreft het ontbreken van een echte visie op en fundamentele keuzes voor het grachten- en wervengebied in Utrecht. Hoewel wordt aangegeven dat veiligheid en behoud van erfgoed belangrijker zijn dan functionaliteit en bereikbaar, is dat in de praktijk niet het geval. Als bewoners van de Kromme Nieuwegracht praten wij al meer dan drie jaar met de gemeente over veiligheid en behoud van onze eigendommen op onze gracht, maar het lukt maar niet om het zware verkeer te weren en verkeersmaatregelen te handhaven. Een goed voorbeeld is het voornemen van de gemeente om de afsluiting van de Kromme Nieuwegracht ter hoogte van nummer 8 na een korte inspectie weer ongedaan te maken, zonder dat grondig onderzoek is gedaan naar de staat van de kelder en de oorzaken van de scheurvorming. Deze scheurvorming was immers de aanleiding om de weg af te sluiten. Uit een second opinion die namens de bewoners is uitgevoerd, worden vraagtekens gezet bij de motivering voor de heropening en wordt gewaarschuwd voor de risico’s. Daarbij komt dat in het PvA geld wordt vrijgemaakt voor een grondig onderzoek van drie kelders op de Kromme Nieuwegracht, waaronder de kelder van nummer 8. Maar blijkbaar is het belang van bereikbaarheid toch groter dan in het PvA wordt gesuggereerd en wordt de afsluiting toch

opgeheven. De veiligheid komt dan op de tweede plaats. Over het weer openstellen van de Kromme Nieuwegracht zullen de bewoners overigens een aparte brief aan de wethouder sturen.

Als bewoners constateren we verder dat in het PvA veel geld en energie wordt gestoken in het onderzoeken van mogelijkheden om bewoners te laten opdraaien voor de kosten van het herstel van de kelders, ook al zijn de problemen veroorzaakt door nalatigheid van de gemeente en het niet handhaven van (verkeers)maatregelen. Zo wordt er zelfs onderzoek gedaan naar de afdwingbaarheid van het verhogen van de draagkracht van de kelderconstructies zodat er zwaarder verkeer over de kelders kan rijden. Omdat het de gemeente niet lukt om te zwaar verkeer uit de stad te weren, en bereikbaarheid dus blijkbaar wel prioriteit heeft, moeten de kelders maar worden versterkt en dat op kosten van de bewoners. Wij vragen ons af hoe je dat kunt verzinnen.
U zult begrijpen dat de bewoners met verbazing en ongeloof kennis hebben genomen van deze onderzoeksvoorstellen. Dit mede omdat we de gemeente al meerdere malen duidelijk hebben gemaakt dat wij als bewoners niet bereid zijn om op enigerlei wijze financieel bij te dragen aan het herstel van de werfkelders als gevolg van achterstallig onderhoud door de gemeente en het niet handhaven van verkeersmaatregelen, met name bij het weren van te zwaar verkeer. In onze input voor het eerste concept PvA hebben wij dit standpunt duidelijk naar voren gebracht, maar dat heeft het definitieve plan niet gehaald.

Een laatste punt betreft de veiligheidssituatie op de grachten en de handhaving van de verkeersmaatregelen. Al meer dan drie jaar proberen we de gemeente ervan te overtuigen dat de veiligheids- en verkeerssituatie op, met name, de kleinere grachten (Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht) een groot punt van zorg is. Het lukt blijkbaar niet om genomen verkeersmaatregelen te handhaven waardoor het verkeer, ook het zware, de kleine grachten blijft gebruiken als doorgaande routes om de stad in te komen en te verlaten. Tot onze verbazing en frustratie heeft de gemeente meerdere malen aangegeven simpelweg geen prioriteit aan handhaving van genomen verkeersmaatregelen te geven. Hetzelfde geldt overigens voor de politie. Dit leidt tot chaotische verkeerstaferelen op de Kromme Nieuwegrachten, waar het verkeer, tegen alle rijverboden in, toch een weg zoekt naar de binnenstad. U zult begrijpen dat dit vanuit bewonersperspectief niet te begrijpen is en van grote invloed is op de samenwerking.

Namens de bewoners van de Kromme Nieuwegracht RAK 22 hopen wij dat u bovenstaande punten wilt meenemen in uw beoordeling van het Plan van Aanpak dat thans voorligt. Verder zullen wij via de digitale weg uw beraadslagingen volgen en, indien mogelijk en gewenst, een toelichting geven en vragen beantwoorden. Mocht u voor die tijd nadere informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij wensen u in ieder geval een vruchtbare bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
De bewoners van de Kromme Nieuwegracht RAK 22